Thông báo đổi Ngày và Chương trình EAMME lần 2 (KS Mường Thanh – Cần Thơ, 8-9 tháng 10/2016)

Thông báo đổi Ngày và Chương trình EAMME lần 2 (KS Mường Thanh – Cần Thơ, 8-9 tháng 10/2016)

     Ban tổ chức thành thật xin lỗi, do có lỗi kỹ thuật tại nơi tổ chức sự kiện, sự kiện EAMME phải đổi ngày từ 15-16 tháng 10 sang ngày 8-9 tháng 10. Rất mong các anh chị Báo cáo viên, Chủ tọa, các Đối tác và Nhà tài trợ thông cảm và điều […]

www.ginasthma.org
www.goldcopd.org
www.brit-thoracic.org.uk
http://www.thoracic.org
http://www.nice-vn.com