Thư mời chính thức EAMME lần 2 (08-09 tháng 10/2016)

Thư mời chính thức EAMME lần 2 (08-09 tháng 10/2016)

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

www.ginasthma.org
www.goldcopd.org
www.brit-thoracic.org.uk
http://www.thoracic.org
http://www.nice-vn.com